Opšti uslovi poslovanja – Profesionalni domen AUTOPIJAC.RS
Opšti uslovi korišćenja profesionalnog domena usluge autopijac.rs
Ovi Opšti uslovi važe od 8. avgusta 2022. godine
__________________________________________
Dobrodošli na autopijac.rs
Ovi Opšti uslovi poslovanja regulišu ugovorni odnos između autopijac.rs i korisnika takozvanog profesionalnog domena autopijac. Korišćenje usluge autopijac.rs takođe podleže kodu za onlajn trgovinu vozilima, čiju validnost svi učesnici (korisnici naših usluga) prihvataju kada se slažu sa ovim Opštim uslovima.

Član 1. Opšte

1. autopijac.rs upravlja bazama podataka, dostupnim putem Interneta, u kojima, u takozvanom Profesionalnom domenu, registrovani prodavci automobila, motocikala i prodavci rezervnih delova (u daljem tekstu zajednički „učesnici“) mogu oglašavati vozila za prodaju uz plaćanje takse (funkcija oglasa), a u kojoj se motorna vozila mogu pretraživati pomoću funkcije pretraživanja koju pruža autopijac.rs.
2. Ovi Opšti uslovi za profesionalni domen („autopijac.rs“) primenjuju se isključivo na odnos između autopijac.rs i učesnika koji koriste profesionalni domen baza podataka kojima upravlja autopijac.rs (tržišta putničkih automobila, teretnih/ komercijalna vozila, kamp kućice i motocikli). Svi uslovi učesnika koji su u suprotnosti sa ovim Opštim uslovima neće biti važeći.
3. Opšti uslovi za javni domen autopijac.rs primenjuju se isključivo na korišćenje javnog domena.
4. autopijac.rs će samo obezbediti tehničke zahteve, u obliku baza podataka, pomoću kojih se prenose informacije (oglasi).
autopijac.rs neće uticati na sadržaj oglasa. Konkretno, autopijac.rs nije sama strana koja nudi reklamirana vozila na prodaju.
5. autopijac.rs nije uključen u odnos između prodavca i strane zainteresovane za kupovinu, ili kupca, ni u svojstvu posrednika niti kao zastupnik bilo koje strane.
6. Ugovori koji su pokrenuti kao posledica postavljanja oglasa na autopijac.rs biće zaključeni i sprovedeni bez učešća autopijac.rs

Član 2. Predmet ugovora i obim usluga

1. Obaveza sajta autopijac.rs je da obezbedi prostor za oglas, da aktivira reklame postavljene preko stranice za unos i da omogući preuzimanje oglasa u bazi podataka autopijac.rs putem Interneta u periodu koji je dogovoren sa učesnikom.
2. Svi učesnici mogu staviti onoliko oglasa koliko žele u baze podataka autopijac.rs. Autopijac.rs pruža učesnicima izbor iz različitih paketa usluga i drugih dodatnih usluga. Korišćenje paketa usluga i dodatnih usluga koje se pružaju zasniva se na autopijac.rs cenovniku koji se primenjuje na korišćenje Profesionalnog domena u tekućem ugovornom odnosu.
3. Autopijac.rs objavljuje i promoviše uslugu koje pruža i reklame koje su učesnici postavili sami i preko trećih strana posebno uključivanjem reklama ili njihovih delova na druge veb stranice, u softverske aplikacije, e-poruke ili štampane medije, kampanje za emitovanje radija ili televizije u svrhu reklamiranja i povećanja dosega usluge autopijac.rs.
Kao deo usluge autopijac.rs ima pristup raznim informacijama o učesnicima, uključujući lične podatke. Ovo posebno uključuje informacije koje učesnici unose prilikom registracije na sajtu, kao deo usluge autopijac.rs (kao što su kontakt informacije prodavca i informacije o oglašenim vozilima, uključujući i registracioni broj vozila), kao i informacije koje se generišu tokom pružanja i obrade usluge autopijac.rs (kao što su ocene, analize, komunikacija).
Učesnici dobijaju informacije putem sajta autopijac.rs koje su neophodne za pružanje usluge kupovine ili prodaje (kontakt informacije prodavca, odnosno kupca, kao i informacije u vezi sa njihovim nalogom). Pored toga, učesnici imaju pristup važnim informacijama koje prenose na autopijac.rs preko naloga učesnika prilikom registracije korisnika (posebno kontakt podaci, podaci kompanije i vozni park). Učesnici takođe mogu pristupiti svojim podacima o oglasima preko interfejsa koje nudi autopijac.rs. U zavisnosti od paketa rezervisanog dilera, učesnik takođe dobija zbirne podatke, posebno podatke analize (npr. broj registracije, utisci, ocene) u vezi sa njegovim oglasima.
Autopijac.rs će prenositi reklame i oglase, pri tom uključujući informacije o učesnicima koje se nalaze u njima, i druge informacije iz autopijac.rs baze podataka trećim licima ili će trećim licima omogućiti pristup ovim informacijama ako je to neophodno za pružanje usluge (kao što je povećanje prodaje u slučaju gore pomenutog oglašavanja usluge autopijac.rs i objavljivanja oglasa preko trećih lica) ili ako autopijac.rs ima zakonsko ili ugovorno pravo na to. Po raskidanju korisničkog ugovora, odnosno nakon prestanka korišćenja usluga našeg sajta, podaci koje je dao odgovarajući učesnik korišćenjem usluge autopijac.rs biće izbrisani sa njegovog ili njenog naloga učesnika. Bez obzira na prethodno navedeno, autopijac.rs će zadržati ove informacije čak i nakon raskida ugovora ukoliko ima legitiman interes da to učini. Zbirni podaci koje generišu učesnici (npr. statistika o prikazima oglasa u jednoj kategoriji) će generalno nastaviti da se čuvaju čak i nakon raskida ugovora
Korisnik usluga sajta autopjac.rs daje ekskluzivno, trajno, neopozivo, besplatno i uvek dostupno pravo da koristi sadržaj koji korisnik usluga objavljuje na autopijac.rs sajtu, na mreži i van mreže, posebno prava na izlaganje, reprodukciju i objavljivanje sadržaja.
Navedena licenca uključuje posebno
• Pravo na reprodukciju sadržaja na bilo kom analognom i digitalnom mediju (npr. CD, CD-ROM, DVD, memorijske kartice, čvrsti diskovi, video kasete, itd.) i u bilo kom štampanom mediju (npr. časopisi, novine, specijalizovana štampa, posteri , flajeri, brošure, bilteni)
• Pravo na kombinovanje sadržaja sa drugim sadržajem (tekst, slike, hiperlinkovi, žigovi, logotipi, itd.) i drugim reklamnim materijalom i korišćenje ovih kombinacija u skladu sa ovim ugovorom;
• Pravo da se sadržaj prilagodi ili da se sadržaj smanji u veličini, poveća, podeli, skrati ili modifikuje i da koristi ove adaptacije u skladu sa ovim ugovorom (autopijac.rs ovim neće promeni sadržaj izjava i podataka učesnika u vezi sa oglasom);
• Pravo korišćenja i predstavljanja sadržaja za prezentacije npr. Pover Point prezentacije, internih ili javnih događaja (npr. izložbe, seminari, kursevi, obuke)
• Pravo da se sadržaj unese u baze podataka i da se tamo čuva.
Učesnik se ovim slaže da se njegovi oglasi prevedu u gore navedene svrhe na stranim veb stranicama ili aplikacijama.
Kada korisnik usluga sajta autopijac.rs prihvati Opšte uslove korišćenja usluga tokom korišćenja usluge autopijac.rs (npr. tokom umetanja ili automatskog prenosa oglasa), učesnik na taj način daje pravo sajtu autopijac.rs da trajno čuva podatke i da ih koristi u svrhu analize kao i za potrebe poboljšanja proizvoda, odnosno usluge (poboljšanje kvaliteta reklama, transparentnosti, sprečavanja prevara) i da ih prenosi trećim licima u gore navedene svrhe. Učesnik je dužan da prenese isključivo važeće podatke
4. Pravo na korišćenje usluge autopijac.rs i njegovih funkcija moguće je samo u okviru trenutnog stanja tehnologije.
5. Autopijac.rs može da poveže korišćenje usluge sa određenim zahtevima, kao što su provera podataka za prijavu, dužina ugovornog odnosa, načina i obima korišćenja i učiniti ih zavisnim od ispunjavanja određenih bezbednosnih mera predostrožnosti.
6. Autopijac.rs zadržava pravo da privremeno ograniči mogućnosti postavljanja i preuzimanja oglasa ako je to potrebno zbog ograničenja kapaciteta, sigurnosti ili integriteta servera, ili radi sprovođenja tehničkih mera i ako to služi da se obezbedi dužna i pravilno, ili poboljšano, obavljanje usluga (radovi na održavanju). Pri tome, autopijac.rs će uzeti u obzir legitimne interese svih učesnika, posebno tako što će ih obavestiti pre preduzimanja gore navedenih mera. Autopijac.rs takođe zadržava pravo da testira nove ili izmenjene funkcije i karakteristike ograničene na određene grupe korisnika u cilju poboljšanja usluge u meri u kojoj se to razumno može očekivati od učesnika, s obzirom na legitimne interese autopijac.rs.
7. Autopijac.rs zadržava pravo da ograniči broj unosa podataka koje dnevno ubacuje jedan te isti učesnik, ako je to potrebno iz tehničkih razloga, posebno zbog kapaciteta. Ovo se posebno odnosi na prenos podataka preko interfejsa koje je autopijac.rs stavio na raspolaganje u tu svrhu.
8. Posebno, tehnički razlozi mogu značiti da nije moguće, ili je moguće samo u ograničenoj meri, preuzeti aktivirane reklame (neočekivani sistemski kvarovi).
9. Autopijac.rs ne snosi odgovornost u slučaju da opis iz oglasa nije istinit, odnosno tačan.
10. Autopijac.rs omogućava korisnicima da sortiraju rezultate pretrage prema različitim kriterijumima. Ako korisnik ne donese odluku, redosled rezultata pretrage u standardnom sortiranju je između ostalog određen sledećim glavnim parametrima: a. Upit za pretragu i prethodne pretrage, kao i pristupljeni oglasi; b. Lokacija vozila, stanje vozila, kilometraža, registracija, snaga, cena, potrošnja, oprema, boja.
Na vrhu rezultata pretrage prikazuju se oglasi koji najbolje odgovaraju upitu za pretragu, prethodnim pretragama i pregledanim oglasima dotičnog korisnika i stoga imaju najveću relevantnost za tog korisnika. Ako je relevantnost slična, reklame prodavaca automobila mogu se prikazati dalje u zavisnosti od rezervisanog paketa dilera (i drugih opcija koje se mogu dodati).
Pored toga, oglasi za čiju istaknutu prezentaciju (npr. kao „Top oglas“) je odgovarajući učesnik pristao da plati naknadu takođe se prikazuju u rezultatima pretrage.
11. Korisnički servis autopijac.rs je dostupan svakom učesniku da podnese pritužbe ili druge upite.

Član 3. Registracija na sajtu i podaci o pristupu

1. Registracijom i prenosom podataka učesnik daje se ponuda za zaključivanje ugovora o korišćenju Profesionalnog domena u skladu sa ovim Opštim uslovima korišćenja.
2. Registrovati se mogu pravna i fizička lica sposobna da neograničeno sklapaju pravni promet. Maloletnici se ne mogu prijaviti. Osoba koja se registruje mora biti ovlašćena da sklapa takve ugovore u ime učesnika.
3. Lice koje se registruje dužno je da pruži informacije koje su potpune i tačne.
4. Kao deo registracije i tekućeg ugovornog odnosa, autopijac.rs ima pravo da zahteva dostavljanje izvoda iz Privrednog registra ukoliko je to neophodno, kao i drugu dokumentaciju i informacije koje se čine neophodnim ili svrsishodnim za registraciju učesnika ili za održavanje ugovornog odnosa.
5. Ako se podaci koje su učesnici dali promeni nakon registracije, učesnik je dužan da o tome obavesti autopijac.rs što je pre moguće. Informacije se moraju dostaviti u pisanoj formi, poštom ili e-mailom.
6. Učesnik je dužan da proveri podatke date prilikom registracije i nakon svake promene.
7. Učesnik mora čuvati svoju lozinku u tajnosti i svoje podatke o pristupu čuvati na sigurnom. Učesnik je takođe dužan da odmah obavesti autopijac.rs ako postoje dokazi da su njihovi pristupni detalji zloupotrebljeni od strane nekog trećeg lica. Ovo važi i za pristupne podatke pojedinačnih korisnika učesnika u slučaju da učesnik daje više od jednog pristupa.
8. Autopijac.rs neće dati lozinku učesnika trećoj strani i nikada neće tražiti od učesnika lozinku putem e-pošte ili telefona.
9. Učesnik je striktno odgovoran za sve aktivnosti koje obavlja koristeći svoje pristupne podatke. Ukoliko učesnik nije odgovoran za zloupotrebu pristupnih podataka jer nije prekršio postojeće obaveze opreza, neće biti odgovoran.

Član 4. Brisanje ponuda, blokiranje, raskid i druge mere

1. Autopijac.rs može preduzeti sledeće mere ako postoji dovoljno indikacija da je učesnik prekršio zakonske odredbe, prava trećih strana ili sadašnje odredbe koje se primenjuju preko ovih Opštih uslova kao što je kod za trgovinu vozilima na mreži , ili ako autopijac.rs ima bilo koji drugi legitimni interes (naročito u slučaju kašnjenja u plaćanju):
• Brisanje oglase ili druge sadržaje postavljene na autopijac.rs
• Odlaganje objavljivanja sadržaja koji je postavljen na autopijac.rs
• Izdavanje upozorenja učesnicima
• Ograničavanje korišćenje usluge autopijac.rs
• Nametnuti privremene blokade učesnicima
• Nametnuti definitivne blokade učesnicima
• Raskid korisničkog ugovora
• Brisanje korisničkog naloga
2. Prilikom odabira mere, autopijac.rs će uzeti u obzir legitimne interese pogođenog učesnika, posebno da li postoje indicije da učesnik nije odgovoran za kršenje obaveza.
3. Autopijac.rs može obrisati oglase ili drugi sadržaj ako su, u smislu njihovog sadržaja ili izgleda, oglasi u suprotnosti sa sadašnjim Opštim uslovima korišćenja ili zakonskim odredbama, ili ako krše prava trećih lica.
4. Autopijac.rs može privremeno blokirati učesnika da koristi uslugu autopijac.rs. Takvo blokiranje podrazumeva da učesnik više ne može da se prijavi na uslugu autopijac.rs i da se njegovi oglasi na autopijac.rs servisu više ne mogu preuzeti.
5. U slučaju kašnjenja u plaćanju autopijac.rs će imati pravo da obustavi svoje usluge i privremeno blokira oglase dotičnog učesnika
6. Autopijac.rs može definitivno suspendovati učesnika u korišćenju usluge autopijac.rs, ako je korisnik više puta prekršio ove Opšte uslove korišćenja, ili je to učinio težu povredu, ili ako postoji bilo koji drugi važan razlog.
7. U slučaju definitivnog blokiranja ili ukidanja, autopijac.rs će obavestiti učesnika 30 dana pre nego što blokiranje stupi na snagu i dati izjavu o razlozima za blokiranje ili suspenziju na trajnom mediju (npr. putem e-pošte) osim ako postoje ubedljivi razloga da se to ne učini. Gore navedeni rok za obaveštenje se ne primenjuje ako je raskid ili konačna blokada posledica obaveznih zakonskih odredbi ili regulatornih naloga ili ako autopijac.rs može da dokaže da je učesnik više puta prekršio ove Opšte uslove, što je dovelo do raskida ili konačnog blokiranja.
8. Ako autopijac.rs preduzme neku od mera navedenih u ovom članu 4, posebno ograničenje, blokiranje ili prekid, učesnici imaju priliku da razjasne činjenice i okolnosti mera u okviru unutrašnjeg rešavanja pritužbi autopijac.rs postupak.
9. Ukoliko se ugovorni odnosi ponovo nastave i učesnik bude vraćen na posao nakon raskida ili definitivnog blokiranja od strane autopijac.rs zbog kršenja ovih uslova, kašnjenja u plaćanju ili bilo kog drugog važnog razloga, autopijac.rs će imati pravo da zatraži naknadu za vraćanje u rad u skladu sa trenutno važećim cenovnikom za profesionalni domen.

Član 5. Postavljanje računa, rok za naknadu i njen iznos, isplata

1. Mesečna naknada za učešće se obračunava na osnovu trenutno važećeg cenovnika i fakturiše se od strane autopijac.rs za protekli mesec. Naplata se vrši isključivo elektronskim putem, slanjem fakture putem mejla. Ukupan iznos prikazan na fakturi dospeva za plaćanje odmah po prijemu fakture.

2. U slučaju da se oglas izbriše u skladu sa članom 4. ovih Opštih uslova korišćenja zbog okolnosti za koje je odgovoran učesnik, povraćaj naknade za umetanje ili kredit prema kvoti usluge se ne vrši, osim ako učesnik može pruži dokaz da nije nastala šteta ili da je šteta znatno manja. Izbrisani oglas će se uračunati u mesečnu kotizaciju.


Član 6. Izmene cene/Izmene ili dopune Opštih uslova korišćenja


1. autopijac.rs će blagovremeno objaviti sve promene u svojim cenama tako da učesnik može da prekine ugovorni odnos, poštujući rok za obaveštenje kako je navedeno u ugovoru. Ukoliko učesnik ne iskoristi navedeno pravo i nastavi da koristi usluge autopijac.rs nakon datuma stupanja na snagu izmenjenih cena, izmena cene postaje obavezujuća za oba ugovorna partnera. Računi se vode na osnovu izmenjenih cena.
2. autopijac.rs može ponuditi izmene ovih Opštih uslova korišćenja sa razumnim rokom obaveštenja od najmanje 15 dana („ponuda za izmenu“). Promenjeni uslovi biće dostavljeni na trajnom mediju (npr. putem e-pošte) najkasnije 15 dana pre nego što stupe na snagu. Ponuda za izmenu će se smatrati prihvaćenom osim ako na ponudu nije uložen prigovor u tekstualnom obliku (npr. u pisanoj formi ili putem faksa ili e-pošte) u roku od 15 dana od dana objavljivanja. Ako se učesnik ne složi sa izmenama, on ima pravo na na raskid ugovora bez prethodnog obaveštenja do predloženog datuma kada promene stupaju na snagu. U poruci kojom se nude izmene, autopijac.rs će takođe još jednom posebno ukazati učesniku na pravo odbijanja, rok za to i mogućnost raskida.


Član 7. Zahtevi u pogledu sadržaja i izgleda oglasa

1. Učesnik se obavezuje da će vozilo postaviti samo na deo predviđen za tu vrstu vozila (kartice putničkih automobila, teretnih/komercijalnih vozila, kampera i motocikala). Dozvoljeni su samo oni oglasi koji služe za prodaju motornih vozila i prikolica za motorna vozila, kao i auto delova.
Ovo će se detaljno odnositi na sledeće:
• Tržište putničkih automobila: putnički automobili
• Tržište teretnih/komercijalnih vozila: kamioni, kamionske prikolice, prikolice za putničke automobile, poluprikolice, šasije, platforme za kamione ili prikolice, građevinska vozila i uređaji, viljuškari, poljoprivredna vozila
• Tržište za automobile: kamp kućice
• Tržište motocikala: motocikli, prikolice, tricikli i drugi bicikli na motorni pogon
2. Učesnik se obavezuje da će dati potpune i tačne informacije u vezi sa vozilom (posebno u vezi sa datumom registracije/godinom proizvodnje i kilometražom), ceni, pravnim odnosima u vezi sa vozilom kao i u pogledu ostalih informacija vezanih za vozilo. Vozila opremljena zamenskim motorom moraju biti identifikovana kao takva. U tom slučaju stvarna kilometraža vozila mora biti jasno naznačena. Netačne informacije dostavljene greškom (kao što su, na primer, greške u kucanju, smeštanje u pogrešne kategorije) treba da se isprave bez nepotrebnog odlaganja nakon što se otkriju pomoću funkcije „Preview“.
3. Prilikom postavljanja oglasa učesnik mora da navede stanje vozila, posebno ako je vozilo značajno oštećeno i ta oštećenja nisu sanirana. Učesnik će to učiniti odabirom odgovarajućih opcija prilikom postavljanja oglasa. Značajna oštećenja koja nisu sanirana su oštećenja na motoru i menjaču, kao i oštećenja nastala usled saobraćajnih nezgoda, požara, grada ili vode koja je nemoguće sanirati ili se mogu popraviti samo utroškom značajnog novca. Manja oštećenja su isključena iz ovoga i treba ih navesti u tekstu u polju "Opis". Ovim ostaje nepromenjena obaveza otkrivanja poznate i popravljene prethodne značajne štete.
4. Nije dozvoljeno oglašavanje više od jednog vozila po oglasu.
5. Nije dozvoljeno istovremeno oglašavati isto vozilo više od jednom u bilo kojoj od kategorija. Ovo se takođe primenjuje ako se isto vozilo stavlja u bazu podataka u isto vreme od strane različitih učesnika.
6. Učesnik mora biti u mogućnosti da u periodu trajanja oglasa odmah zaključi sa potencijalnim kupcem pravno valjan kupoprodajni ugovor za oglašeno vozilo i da preda i prenese vlasništvo nad vozilom u vreme dostupnosti (polovni automobili) ili navedeno vreme isporuke (nova vozila).
7. Oglasi mogu biti ilustrovani fotografijama. Učesnik se obavezuje da u bazu podataka autopijac.rs postavlja samo fotografije koje im je dozvoljeno da koriste bez ograničenja i koje nisu opterećene bilo kakvim pravima trećih strana, a posebno autorskim pravima trećih strana. Korišćene fotografije ne smeju da obmanjuju i moraju odražavati stvarno stanje vozila koje se reklamira. Ako učesnik koristi kataloške slike, mora to jasno navesti.
8. Tamo gde autopijac.rs daje određene pečate kvaliteta, garancijske oznake ili druge simbole verodostojnosti, učesnik je dužan da vodi računa da se oni prikazuju samo u oglasima za vozila koja se za njih kvalifikuju. Drugi simboli pouzdanosti mogu se koristiti samo ako je to odobrio autopijac.rs
9.. U svom tekstu, sadržaju, vizuelnom izgledu i nameni, oglas ne sme da krši zakonske odredbe ili javnu pristojnost. Osobe koje se bave poslovanjem moraju se posebno pridržavati propisa Zakona o autorskim pravima i Zakona o žigovima, Zakona o telekomunikacionim uslugama R.Srbije, kao i svim zakonima vezanim za oglašavanje na internet.
10. Učesnik je dužan da pruži tačne i istinite cene. Nisu dozvoljeni oglasi sa cenama koje su netačne ili obmanjujuće.
11. Uglavnom nije dozvoljeno uključivanje linkova ka spoljnim veb stranicama, drugim uslugama i eksternim izvorima informacija u oglas osim ako to nije striktno potrebno iz pravnih razloga. Veze se u ovom smislu takođe odnose na adrese e-pošte i neaktivirane veb adrese (URL) i njihove delove. Izuzeti su linkovi, umetnuti u slobodni tekst oglasa, do sopstvenih, eksterno hostovanih slika vozila, PDF fajlova i multimedijalnih prezentacija učesnika, ako sadrže dodatne informacije o oglašenom vozilu (npr. izveštaji o vozilu, uputstva za upotrebu itd. ).
12. Navođenje telefonskih brojeva servisa nije dozvoljeno.

Član 8. Privatnost

Učesnik će koristiti lične podatke drugih korisnika koje dobije preko usluge autopijac.rs (npr. putem kontakt forme) isključivo u svrhu odgovora i praćenja određenog upita. Dalja upotreba ovih podataka, posebno u marketinške svrhe, zahteva prethodnu saglasnost korisnika (pogledajte i politiku privatnosti autopijac.rs).

Član 9. Odgovornost za sadržaj oglasa

1. Za sadržaj oglasa odgovoran je sam učesnik, tj. korisnik usluga sajta autopijac.rs. Autopijac.rs neće pregledati oglase ni radi ispravnosti ni kompletnosti i neće biti odgovoran za tačnost i potpunost oglasa.
2. Kada učesnik koristi interfejs ili druga sredstva namenjena za automatski prenos celokupne ponude vozila ili pojedinačne oglase na autopijac.rs, dužan je da proveri da li su poslati podaci potpuni i tačni. S obzirom na različite tehničke specifikacije različitih formata datoteka, autopijac.rs ne prihvata nikakvu odgovornost za to što su podaci nepotpuni ili sa grešakama. Učesnik je dalje obavezan da izvrši takav prenos – takođe kada to radi pružalac usluga učesnika – samo u formatu koji trenutno nudi autopijac.rs za takav prenos. Sajt nije u obavezi da objavljuje i prikazuje oglase koji nisu u skladu sa trenutnim formatom; oni će se ipak računati kao postavljeni oglasi koji podležu plaćanju u smislu člana 5. st. 1. ovih Opštih uslova i važećeg cenovnika.
3. Autopijac.rs ne daje nikakvu izjavu, potvrdu ili garanciju da su oglasi u skladu sa zakonskim odredbama i ne prihvata nikakvu odgovornost za oglase koji nisu u skladu sa zakonskim odredbama.
4. Autopijac.rs posebno ne pruža nikakvu garanciju ili potvrdu da su ugovori o kupovini pokrenuti ili zaključeni na osnovu ovih oglasa primenljivi u skladu sa nacionalnim zakonom države. Ukoliko prodavac i kupac imaju pravne ili ekonomske nesuglasice kojima su pogođene obe strane, autopijac.rs ne sm+nosi nikakavu odgovornost za to.

Član 10. Ažuriranja baze podataka, pretraga vozila, brisanje oglasa, administracija, rezervna kopija

1. Kako bi pretraga vozila bila što plodonosnija i uspešnija, autopijac.rs nastoji da svoje podatke održi aktuelnim. Stoga učesnici treba da izbrišu oglase za vozila čim je vozilo u ponudi prodato ili više nije dostupno iz drugih razloga. Za lakšu pretragu vozila sa specifičnim karakteristikama opreme, autopijac.rs može prikazati opremu vozila navedenu u tekstu u polju „Opis“ od strane učesnika kao opciju opreme koja se može izabrati u detaljnoj pretrazi.
2. Svaki učesnik je dužan da ažurira vozila koja se reklamiraju na autopijac.rs i da redovno ažurira svoje oglase na sajtu (na 2 nedelje). Ukoliko učesnik ne izvrši takvu administraciju u navedenom vremenskom periodu, autopijac.rs zadržava pravo da deaktivira oglase učesnika zbog nedostatka ažuriranja, tako da se oglasi više ne mogu preuzimati iz baze podataka i ne mogu više da se gledaju koristeći lupicu za pretragu. Oglasi će se automatski ponovo aktivirati kada ih učesnik ažurira.
3. Svaki učesnik je u obavezi da napravi rezervne kopije svog inventara podataka uključujući fotografije vozila kako bi mogao brzo da vrati oglase u slučaju gubitka podataka.

Član 11. Sistem ocenjivanja dilera

1. Autopijc.rs nudi mogućnost ocenjivanja dilera, odnosno prodavaca. Sistem ocenjivanja omogućava korisnicima autopijac.rs da ocenjuju učesnike. Učesnici takođe imaju mogućnost da odgovore na ocene korisnika autopijac.rs. Sistem ocenjivanja je sastavni deo usluge koju sajt nudi. Korišćenje sistema ocenjivanja podleže sledećim odredbama, kao i Politika ocenjivanja dilera.
2. Učesnik ne sme da zloupotrebi sistem ocenjivanja. Neprikladna upotreba znači to da:
• učesnik pozitivno utiče na svoje rejting rezultate ili rezultate drugih učesnika putem sopstvenih ocena ili rejtinga narudžbine, distribucije lažnih informacija, davanja posebnih uslova ili drugih podsticaja ili pretećih ili sličnih uznemiravanja korisnika autopijac.rs,
• učesnik negativno utiče na rezultate rejtinga drugih učesnika sopstvenim rejtingom ili rejtingom po nalogu, distribucijom lažnih informacija, davanjem posebnih uslova ili drugih podsticaja ili pretećim ili sličnim uznemiravanjem korisnika mobile.de,
• učesnik učestvuje u kršenju odredbi propisanih Politikom ocenjivanja dilera.
3. Sa sistemom ocenjivanja autopijac.rs obezbeđuje samo tehničko okruženje za prenos informacija (ocene i odgovori). Autopijac.rs ne utiče na sadržaj ocena.
4. Ako učesnik i/ili korisnik smatra da ocena krši odredbe propisane statutom, ovim Opštim uslovima ili Politikom ocenjivanja dilera, učesnik ili korisnik ima pravo da obavesti autopijac.rs o ovome, a autopijac.rs će zatim razmotriti žalbu i, u slučaju zloupotrebe izbrisati sadržaj ocene na koju se odnosi. Odgovarajući deo na koji se utiče biće obrisan i označen na odgovarajući način; ostatak ocene ili odgovor ostaje.
5. U slučaju prigovora na sadržaj ocene, učesnik je dužan da sarađuje u pogledu razjašnjenja činjenica koliko je u mogućnosti. U tu svrhu, učesnik će odgovoriti na upite sa autopijac.rs u vezi sa činjenicama slučaja u roku od 14 dana putem e-pošte ili telefonski (na zahtev autopijac.rs)

Član 12. Obeštećenje

Učesnik će osloboditi autopijac.rs bilo koje i svih tužbi trećih lica protiv autopijac.rs zato što su njihova prava povređena oglasom učesnika ili bilo kojom drugom upotrebom usluge autopijac.rs od strane učesnika. Učesnik će takođe snositi neophodne troškove nastale odbranom prava autopijac.rs, uključujući sve pravne i sudske takse. Ovo se ne primenjuje ukoliko učesnik nije odgovoran za povredu prava.


Član 13. Garancija


1. Autopijac.rs ne garantuje tačnost i blagovremenost podataka koje učesnici unose u baze podataka sajta autopijac.rs. Autopijac.rs baze podataka su dostupne najmanje 97% u proseku mesečno. Zbog obavljanja neophodnih radova na održavanju i poboljšanja sajta, pojedine funkcije mogu privremeno biti nedostupne.
2. U slučaju više sile, autopijac.rs će biti oslobođen svoje obaveze da izvrši uslugu. Viša sila se odnosi na sve nepredviđene događaje, kao i na one događaje za čije efekte na ispunjenje ugovora nijedna strana nije odgovorna. Takvi događaji će posebno uključivati legitimne radne sporove, takođe u kompanijama trećih strana, zvanične mere preduzete od strane vlasti, kvar komunikacionih mreža i internet provajdera, smetnje u oblasti mrežnih operatera, druge tehničke kvarove, uključujući kada se takve okolnosti pojave u oblasti podizvođača, poddobavljača ili njihovih podizvođača, ili operatera koje je ovlastio dobavljač. Učesnici neće imati prava za bilo kakve žalbe za koje autopijac.rs nije odgovoran.

Član 14. Ograničenje odgovornosti

1. Ukoliko su bitne ugovorne obaveze prekršene, autopijac.rs će biti odgovoran za štetu prema kompanijama (ukoliko autopijac.rsne izvrši uslugu koja mu je plaćena, a dokaže se da je za neizvršenje obaveza i nepružanje usluge kriv autopijac.rs, da je postupio namerno ili iz grubog nemara). U slučaju da su bitne ugovorne obaveze prekršene, autopijac.rs će biti odgovoran za bilo kakvo kažnjivo ponašanje svojih pravnih zastupnika, višeg menadžera ili drugih lica zaposlenih u autopijac.rs u obavljanju svojih poslovnih obaveza. Bitne ugovorne obaveze su one obaveze čije ispunjenje omogućava pre svega valjano izvršenje ugovora, na koje se učesnik može normalno osloniti i čije kršenje ugrožava postizanje ugovorne svrhe.
2. U odnosu na potrošače, autopijac.rs će se smatrati odgovornim samo za namerno i krajnje nemarno ponašanje. Međutim, u slučaju kršenja bitnih ugovornih obaveza (kao što je definisano u prethodnom stavu), ako dužnik ne ispunjava obaveze ili je autopijac.rs odgovoran za nemoguće izvršavanje ugovornih obaveza, autopijac.rs će biti odgovoran za svako krivo ponašanje njegovih zakonskih zastupnika, rukovodioca ili drugih lica zaposlenih u autopijac.rs u izvršavanju svojih obaveza.
3. Sa izuzetkom namernog ili krajnje nemarnog ponašanja pravnih zastupnika, viših menadžera ili drugih lica zaposlenih kod autopijac.rs u izvršavanju svojih obaveza, odgovornost autopijac.rs će biti odovoran u visini štete koju je obično predvideo u vreme kada je ugovor zaključen.
4. Postoji samo odgovornost za nadoknadu indirektne štete, posebno za izgubljenu dobit, u slučaju namernog ili krajnje nemarnog ponašanja zakonskih zastupnika, viših menadžera ili drugih lica zaposlenih kod autopijac.rs u izvršavanju svojih obaveza. .
5. Gore navedena isključenja i ograničenja odgovornosti prema preduzetnicima ili potrošačima neće se primenjivati u slučaju posebnih garancija koje je dao autopijac.rs, niti u slučaju štete nastale usled povrede života, tela ili zdravlja ili kršenje obaveznih zakonskih odredbi.
6. Autopijac.rs se obavezuje da će nakon ispoštovanog ugovora i uplaćene reklame, pružiti najmanje uslugu koju nudi u ponudi, za najmanje taj broj dana koji je istaknut u ponudi paketa.

Član 15. Autorsko pravo i prava korišćenja

1. Svi podaci, informacije, logotipi kompanije, tekstovi, programi i slike reklama i drugog sadržaja (npr. ocene i odgovori u okviru sistema ocenjivanja) postavljeni na sajt autopijac.rs mogu biti predmet zakona o autorskim pravima. Štaviše, druge slike koje se mogu pozvati putem usluge autopijac.rs su takođe zaštićene autorskim pravima. Nije dozvoljena modifikacija, dalja obrada i upotreba od strane trećih lica u medijima bilo koje vrste. Ovim će ostati nepromenjena prava odgovarajućeg autora i učesnika.
2. Ako učesnik koristi usluge ili alate koje nudi autopijac.rs za kreiranje video zapisa ili drugog sadržaja za upotrebu u okviru svojih oglasa, korišćenje video zapisa ili drugog sadržaja, koji je kreiran preko autopijac.rs usluga ili alata, osim u oglasima učesnika, potrebno je prethodno odobrenje autopijac.rs.
Član 17. Ostvarivanje prava od strane trećeg lica, prenos ugovora
1. Autopijac.rs ima pravo da u potpunosti ili delimično prenese svoja prava i obaveze iz ovog ugovora na treću stranu sa rokom obaveštenja od četiri nedelje. U ovom slučaju učesnik može raskinuti korisnički ugovor.


Član 16. Završne odredbe

1. Ovaj ugovor o korišćenju, uključujući ove Opšte uslove korišćenja, u svojoj primeni i tumačenju, podleže isključivo zakonima Republike Srbije.

× Progressive Web App | Add to Homescreen

Za instalaciju autopijac.rs aplikacije na iPhone/iPad pritisnite ikonu. Progressive Web App | Share Button A zatim dugme Home Screen.

× Instaliraj aplikaciju
Mobile Phone
Offline - nemate internet